Polityka prywatności SPOŁEM DISTRO SP. Z O.O.

1. DEFINICJE

1.1. Administrator - Społem Distro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie: ul. Spółdzielcza 4, 20-401 Lublin, NIP: 946-265-73-31, KRS: 0000598142 e-mail: sekretariat@spolem-lublin.pl

1.2. Dane osobowe - wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka - niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.spolem-distro.pl.

1.6. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

FORMULARZE KONTAKTOWE - KONTAKT

3.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych lub/i poprzez wysłanie wiadomości na dedykowany adres e-mail: sekretariat@spolem-lublin.pl. Skorzystanie z formularza lub wysłanie wiadomości na wskazany adres wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie, podanie danych nieprawdziwych lub niepoprawnych skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane:

3.2.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz lub/i poprzez podany e-mail kontaktowy, w tym przedstawienia na wniosek Użytkownika ewentualnej oferty – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza lub/i wysłanie e-maila do Administratora (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.2.2 w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz lub/i e-mail kontaktowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi, jeżeli takie zapytanie dotyczy zawartej umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jeżeli takie zapytanie pozostaje w bezpośrednim związku z wolą zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w związku z oferowaniem Użytkownikowi możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem aplikacji E-Hurtownia opracowanej przez firmę informatyczną ZETO. Korzystanie z aplikacji jest dobrowolne i stanowi udogodnienie dla szybszego składania zamówień i ich realizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku podjęcie czynności koniecznych do zawarcia umowy oraz realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

5.1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

5.2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

5.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

5.3.1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.3.2. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości (w tym treści reklamowych) bez identyfikacji Użytkownika. Informacje w ten sposób zebrane w tym w szczególności raporty zainteresowań i raporty demograficzne Google Analytics nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu;

5.3.3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają na funkcjonowanie mechanizmów schowka oraz listy ostatnio oglądanych elementów, które umożliwiają usunięcie tych informacji w dowolnym momencie;

5.3.4. emitowania reklam Serwisu w innych serwisach internetowych w sieci Google Adsense za pomocą mechanizmu remarketingu.

5.4. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosowane są dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

5.4.1. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

5.4.2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.5. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosowane są następujące ich rodzaje:

5.5.1. niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z usług Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w procesie logowania;

5.5.2. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

5.5.3. wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

5.5.4. funkcjonalne - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i   personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

5.5.5. reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

5.5.6. statystyczne - służące do zliczania statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

5.6.  Zarządzanie cookies.

5.6.1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

5.6.2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.6.3. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

5.6.4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/, w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych producentów oprogramowania Chrome, Firefox, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Opera, Safari.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

7.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

7.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

7.1.2. Prawo uzyskania kopii danych - na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

7.1.3. Prawo do sprostowania - na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

7.1.4. Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

7.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

7.1.6. Prawo do przenoszenia danych - na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

7.1.7. Prawo sprzeciwu wobec innych niż cele marketingowe celów przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

7.1.8. Prawo wycofania zgody - jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

7.1.9 Prawo do skargi - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

7.2.1. w formie pisemnej na adres: Społem Distro Sp. z o.o.; ul. Spółdzielcza 4, 20-401 Lublin

7.2.2. drogą e-mailową na adres: rodo@spolem-lublin.pl.

7.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

7.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

7.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi itp.);

7.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne, itp.).

7.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować wnioskodawcy, to zwróci się do niego z prośbą o podanie dodatkowych informacji.

7.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

7.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

8. ODBIORCY DANYCH

8.1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane jedynie zewnętrznym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi podwykonawcze, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, zapewniających przechowywanie danych, podmiotom  świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe czy konsultingowe.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

9.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG, co nie stoi na przeszkodzie takiemu przekazaniu w przyszłości jednak jedynie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników i tylko wtedy, gdy okaże się to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

9.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

9.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

9.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

9.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

9.2. Administrator może przekazywać dane osobowe poza EOG również w razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną (np. wysyłka zamówienia na adres wskazany przez Użytkownika).

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

10.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

11. DANE KONTAKTOWE

11.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: sekretariat@spolem-lublin.pl lub adres korespondencyjny:  Społem Distro Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 4, 20-401 Lublin

12. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1. Polityka wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 03.08.2018.

12.2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Polityki poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie spolem-distro.pl na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie wprowadzonych zmian.

 

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.